Regulamin
Regulamin sklepu internetowego
 
§ 1
Następujące pojęcia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

1.     Administrator — firma Studio Pro-Media Jarosław Piątkowski z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 9, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (+48) 15 823 68 48, będąca zarazem właścicielem sklepu internetowego sklep.wygrajsukces.com.pl, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Tarnobrzeg pod numerem 3434, NIP: 8670001247, REGON: 830012294.

2.     Regulamin – niniejszy Regulamin, przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.sklep.wygrajsukces.com.pl.

3.     Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała usługę i utworzyła konto w sklepie w celu skorzystania z funkcjonalności usługi lub która korzysta jednie z dostępu do ograniczonej funkcjonalności sklepu bez dokonania rejestracji usługi i utworzenia Konta; Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przedstawiciel ustawowy wyraził zgodę na rejestrację.

4.     Rejestracja - wypełnienie i akceptacja przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z Regulaminem oraz innymi postanowieniami stanowiącymi elementy umowy oraz akceptacja ich treści, w dowolnej formie wyraźnie akceptowalnej przez Administratora.

5.     Konto — dane tworzone i udostępniane przez Użytkowników, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.

6.     Profil — część sklepu przeznaczona dla Użytkownika zawierająca dane tworzone i udostępniane przez niego dobrowolnie w sklepie, obsługiwane przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

7.     Zamówienia ­­— Zamówienia płyt oraz podkładów muzycznych sprzedawanych przez sklep, przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w „Koszyku” na stronie sklepu.

8.     Serwis — sklep  internetowy sklep.wygrajsukces.com.pl, działający pod adresem internetowym https://www.sklep.wygrajsukces.com.pl, służący do świadczenia na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną przez Administratora. Serwis, jego wygląd graficzny, oprogramowanie, baza danych oraz jej zawartość udostępniania Uczestnikom podlegają ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9.     Podkład muzyczny – plik audio w formacie mp3.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, reguluje warunki korzystania i działania Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

§ 3

Do właściwego korzystania z usług Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
Przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies oraz z Flash 10.0 lub nowszym, obsługująca język HTML5. Zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox.

§ 4

1.     Rejestracja konta przez Użytkownika jest możliwa jedynie po zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacji.

2.      Użytkownik może dokonywać w Serwisie zakupów podkładów muzycznych jedynie po zarejestrowaniu.

3.      Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.

4.     Rozpoczęcie świadczenia usług przez Administratora poprzedzone jest rejestracją Użytkownika, w wyniku której utworzone zostaje Konto Użytkownika. Konto zawiera Profil użytkownika, który może być zmieniany przez Użytkownika.

5. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny umieszczony pod adresem http://sklep.wygrajsukces.com.pl/pl/reg Z chwilą rejestracji rozpoczyna się świadczenie usług drogą elektroniczną i zostaje zawarta umowa pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem o świadczenie tych usług przez czas nieokreślony.

6.     W trakcie rejestracji Użytkownik podejmuje decyzję o ewentualnej rejestracji ograniczonej, podając jedynie nazwę Użytkownika i nie podając innych danych, za wyjątkiem adresu e-mail służącego do komunikacji Administratora z Użytkownikiem. W każdym czasie w trakcie korzystania z Serwisu decyzja ta może zostać zmieniona, poprzez wskazanie danych identyfikujących Użytkownika.

7.     Nie dopuszcza się do wskazywania w Koncie danych osobowych osób trzecich, czy też ich wizerunku, w przypadku gdy Użytkownik nie uzyskał na to odpowiedniego zezwolenia lub zgody, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator może uzależnić świadczenie swoich usług od przedłożenia kopii dokumentów zawierających ww. zezwolenia lub zgody, jak również odmówić świadczenia usług w przypadku gdy dokumenty te budzą jego wątpliwości.

§ 5

1.     Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze świadczeniem usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tą ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku Nr 144 poz. 1204). Administrator oświadcza, iż Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, nadto ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem bezwzględnych uprawnień Administratora, które wynikają z ustaw o których powyżej mowa.

2.     Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym mogą być wykorzystywane przez Administratora do rozpoczęcia, zmiany lub zakończenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika.

3.     W przypadku pojawienia się wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator podejmie następujące działania:

·         wezwie Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,

·         zablokuje Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości sprawy.

4.     Ujawnienie danych osobowych przez Administratora może nastąpić wyłącznie w celu świadczenia usług oraz w sytuacjach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 6

1.     Użytkownik nie może korzystać z usług Serwisu:

·         w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług, w szczególności, w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników,

·         w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

·         w sposób godzący w integralność i destabilizację Serwisu,

·         w sposób, który narusza prawa osób trzecich, w tym innych Użytkowników,

·         w sposób naruszający prawa autorskie i prawa pokrewne,

·         w sposób powodujący powstanie szkody u Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich,

·         w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności przynoszącej korzyści materialne.

2.     W przypadku naruszenia chociażby jednej z zasad korzystania z Serwisu, jak również w przypadku uznania, iż Użytkownik działa w inny sposób ze szkodą dla Serwisu lub innych Użytkowników, lub w inny sposób narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta Użytkownika dopuszczającego się takich działań. Blokada Konta w powyższych sytuacjach jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług.

3.     Użytkownik ma prawo wykorzystywać zakupione w Serwisie podkłady muzyczne w celach niekomercyjnych i niehandlowych. Jakakolwiek forma rozpowszechniania naszych podkładów (m.in. udostępnianie w Internecie) jest zabronione.

4.     Kupujący nie może zachęcać ani zezwalać na korzystanie lub pobieranie plików muzycznych dla celów ich reprodukcji, opracowywania, przerabiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawania lub przesyłania przez jakiekolwiek osoby trzecie.

5.     Użytkownik może wykupić dodatkową licencję na wykorzystywane naszych podkładów w celach komercyjnych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.

6.     Użytkownik ma prawo anulować zamówienie do momentu zaksięgowania wpłaty należności.

§ 7

1.     Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe złożenia zamówienia, w treści którego należy wpisać:

·         Imię i nazwisko,

·         adres pocztowy lub adres e-mail, na który ma być dostarczona płyta lub zamówiony podkład muzyczny.

2.     Użytkownik składając zamówienie oświadcza, że przesłuchał zamawiane piosenki(podkłady muzyczne mają identyczną formę co oryginał) i nie ma zastrzeżeń co do ich jakości i formy.

3.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4.     Ceny płyt i podkładów muzycznych są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

5.     Należność za zamówienie można opłacać w różnych wariantach:
 
a/ Przelew natychmiastowy - zapłata za pomocą portalu Płatności Shoper(Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.), łącząc się z swoim bankiem poprzez internet natychmiast płacisz za złożone zamówienie
b/ przelew bankowy bezpośredni - wpłata należności na konto numer:52 1140 2004 0000 3602 7641 2273  W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
c/ pobranie pocztowe - listonosz (albo kurier) przyniesie Ci zamówioną paczkę, dopiero wtedy dajesz mu pieniądze (które potem trafią do nadawcy paczki)


6.     Realizacja przyjętego zamówienia następuje w ciągu 24 godzin po złożeniu zamówienia(pobranie) lub otrzymaniu przez Sklep informacji od serwisu obsługującego płatności internetowe o wykonanej transakcji lub po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu - dla zamówień z płatnością w formie przelewu bankowego bezpośredniego.

7.     Jeśli w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, na konto Studio Pro-Media nie wpłynie zapłata za zamówione podkłady, zamówienie uznaje się za anulowane.

8.     Zamówione płyty i podkłady muzyczne są dostarczane do Użytkownika:
    
·         w przypadku zamówienia płyt CD-Audio, przesyłkę wysyłamy za pomocą usługi Pocztex Kurier 48(Polska Poczta)

·         w przypadku zamówienia płyt w wersji cyfrowej(plik spakowany systemem Zip zawierający wszystkie utwory z płyty w plikach mp3) oraz pojedynczych podkładów w formacie mp3, link do pliku wysyłamy bezpośrednio na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Link do pobrania pliku aktywny jest 30 dni. Plik można pobrać 5-krotnie.


9.     Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania Użytkownikowi podkładów, w przypadku, gdy konto pocztowe Użytkownika ma ograniczenia.

10.  Na życzenie Użytkownika może być wystawiona faktura Vat za zamówienie i przesłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§ 8

1.     Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usług Administratora, poprzez zażądanie usunięcie swojego Konta i Profilu z Serwisu.

2.     Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.

3.     W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, zawarcie nowej umowy i świadczenie usług uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody Administratora.

§ 9

1.     Podkłady muzyczne sprzedawane w Serwisie są produktami firmy Studio Pro-Media lub partnerów firmy.

2.     Produkty cyfrowe sprzedawane są w postaci plików zapisanych w formacie mp3 (240 Kbps)VBR

§ 10

1.     Administrator zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości świadczenia usług, za wyjątkiem konieczności dokonywania zmian i poprawek w Serwisie oraz przerw technicznych, o czym Administrator powiadomi uprzednio Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub działaniem osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności.

2.     Nazwy wykonawców i tytuły utworów należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 11

1.     Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

·         Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,

·         nazwę Konta, którego reklamacja dotyczy,

·         przedmiot reklamacji,

·         okoliczności uzasadniające reklamację.

2.     Reklamacja winna zostać przesłana pod adresem Administratora.

3.     Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji oraz uzasadnienie.

§ 12

1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Administratora pod adresem http://sklep.wygrajsukces.com.pl/pl/i/Regulamin/3 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do  umów zawieranych z Użytkownikami.

2.     Administrator może w trakcie trwania umowy wydać nowy Regulamin albo dokonać zmiany treści Regulaminu w przypadku:

·   dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń, mających lub mogących mieć wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron, albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi, albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim, albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,

·   zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

·   zmiany warunków świadczenia usług innych podmiotów, z usług których korzysta podczas świadczenia swoich usług,

·   zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń, użytych do świadczenia usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

·   wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet, lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

·   siły wyższej,

·   zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

3.  O dokonanej zmianie, albo o wprowadzeniu nowego Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Użytkownikiem, treść Regulaminu, (w tym obejmującą zmiany Regulaminu wprowadzone przez Administratora) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy Regulamin lub wprowadzane zmiany). Zmiany zostaną oznaczone w jego treści w sposób niebudzący wątpliwości.

4.     Nowy regulamin lub zmiana Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronie Administratora, o ile Użytkownik, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

5.     Postanowienia powyższe znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku zmian w specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej funkcjonalności oraz zmian w cenniku.

6.     Do umów zawartych z Administratorem zastosowanie znajduje polskie prawo.

7.     Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw konsumentów, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl